ترکیب هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آرین

عضو حقیقی/حقوقی هیئت مدیره نماینده عضو حقوقی سمت مدرک تحصیلی سوابق کاری
آی اف اس کیش هادی قدیمی رئیس هیئت مدیره ( غیر موظف ) کارشناسی ارشد مدیریت مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری
فراساحل ایران عیسی حسین پناه نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) دکترا مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری
بین المللی فراساحل پترو بینا کیش علی اصغر صالحی عضو هیئت مدیره ( غیر موظف) دکترا حسابداری مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری
توسعه تجارت داتام احسان حاجی علی اکبر عضو هیئت مدیره ( غیر موظف) کارشناسی ارشد اقتصاد مدیرعامل شرکت های سرمایه گذاری
آرمان نیکو سگال سیدجواد احمدی نژاد عضو هیئت مدیره و مدیرعامل(موظف) دکترا حسابداری مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری