27 بهمن 1400

عنوان

طرح باید با درج متن یا عکس مطمئن شود که نمونه اولیه به پایان رسیده است. مطمئن شوید که نمونه اولیه به پایان رسیده است.
7 تیر 1400

پورتال سهامداران

جهت ورود به پورتال سهامداران در این قسمت کلیک کنید.
7 تیر 1400

خبر 1

طرح باید با درج متن یا عکس مطمئن شود که نمونه اولیه به پایان رسیده است. مطمئن شوید که نمونه اولیه به پایان رسیده است.
7 تیر 1400

خبر 2

طرح باید با درج متن یا عکس مطمئن شود که نمونه اولیه به پایان رسیده است. مطمئن شوید که نمونه اولیه به پایان رسیده است.
8 تیر 1400

نحوه پرداخت سود و حق تقدم استفاده نشده

پیرو تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1400، برای هر سهم مبلغ 200  ریال سود خالص در نظر گرفته شده است. سود مذکور از تاریخ 1/12/1400 […]
7 تیر 1400

خبر 3

طرح باید با درج متن یا عکس مطمئن شود که نمونه اولیه به پایان رسیده است. مطمئن شوید که نمونه اولیه به پایان رسیده است.
7 تیر 1400

ثبت اطلاعات سهامداران

راهنمای ورود اطلاعات صفحه شما سهامداران گرامی می‌توانید جهت دریافت سودهای تقسیمی و ارتباط بهتر با این مجموعه اطلاعات خود را ثبت نمایید: